ALGEMENE VOORWAARDEN

INLEIDING

 • Dit document definiëert de voorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten, de verkoop en de verhuur van materialen van en door Ilvris.
 • Zodra de klant kennis heeft genomen van onze algemene voorwaarden, zijn deze van toepassing op iedere bestelling die wij aanvaarden, en dit onverminderd eventuele voorwaarden die vermeld zijn op documenten van de klant. Ilvris kan haar contractuele verplichtingen opschorten indien de klant niet aan de zijne voldoet.
 • Vanzelfsprekend hebben individueel overeengekomen voorwaarden voorrang op onze algemene voorwaarden.

BESTELLING

 • Onze werknemers of onderaannemers zijn geenszins bevoegd om een prijs op te geven, noch om een bestelling te aanvaarden, noch om gelden of effecten in ontvangst te nemen.
 • Elke ondertekenaar van een bestel-, afhalings- of plaatsings -bon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.
 • Alle bestellingen moeten van een datum voorzien zijn en ondertekend worden door de klant. Enkel een bevestiging van de bestelling door Ilvris creëert een verplichting zijnerzijds, behoudens gevallen van overmacht die de uitvoering van het contract onmogelijk zou maken.
 • Na het verstrijken van de geldigheidsduur van een prijsofferte, is het mogelijk dat deze herzien wordt. Eerder verstrekte documenten zoals offertes, haalbaarheidsstudies, plannen, afbeeldingen, simulaties, vertragingen en andere zijn slechts indicatief en kunnen worden herzien; voornamelijk in geval van hogere lonen, loonbelasting, wijzigingen in de prijzen van leveranciers van Ilvris leveranciers of in geval van wijziging(en) van het oorspronkelijke project.
 • Onze prijsoffertes zijn enkel geldig tot de vermelde einddatum. Indien een offerte niet wordt aangenomen, zullen offertes die een projectstudie en meerdere verplaatsingen vereisen, gefactureerd worden aan een forfaitair tarief van €100 of €150 (excl.BTW) naargelang zij betrekking hebben op binneninrichtingen, buiten-geluidsinstallaties of buiten-lichtinstallaties.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt alleen de betaling van een voorschot van 50% (incl. BTW) gezien als aanvaarding van een offerte.
 • Indien er geen plan door de klant gegeven wordt, zal de plaatsing van de verkochte of gehuurde installaties plaatsvinden naar het oordeel van de aannemer. De projecten en plannen die door onze zorgen zijn opgesteld, blijven onze eigendom.

ANNULERING

 • In geval annulatie van de bestelling binnen minder dan dertig (30) werkdagen vóór de eerste dag van de installatie van het gehuurde materiaal of de realisatie van de gevraagde dienstverlening plaatsvindt, zal dit resulteren in een terugbetaling van 50% van de bedragen inclusief BTW die werden opgenomen in de orderbevestiging.
 • In geval van annulatie van een bestelling voor goederen die op uitdrukkelijk verzoek van de klant geproduceerd werden zoals: lampen en lichtgevende decoratie, moet de annulatie plaatsvinden binnen de twee (2) werkdagen die volgen op de bestelling; zoniet zullen alle gemaakte kosten vergoed moeten worden aan Ilvris.
 • Als gevolg van, een geval van overmacht met een tijdelijk of permanent karakter, diensten opgeschort of geannuleerd moeten worden, zullen alle kosten aangegaan door ILVRIS, met inbegrip van de personeelskosten, volledig verschuldigd zijn. Overmacht, ongeacht haar oorsprong, ontslaat de leverancier van zijn verplichting om te leveren en geen enkele schadevergoeding kan hiervoor van hem worden geëist. Indien van toepassing, zal ILVRIS bij de betrokken leveranciers het grootste deel van de mogelijk niet aangegane kosten proberen terug te vorderen.

BETALEN

 • Alle betalingen dienen in euro gedaan te worden, zowel wanneer deze geschieden op onze financiële rekening, netto, vrij van alle bankkosten, als wanneer zij geschieden in onze burelen, in contanten tegen kwijtschrift door ons opgesteld.
 • Behoudens tegenstrijdige bepalingen, zijn onze facturen betaalbaar binnen de vijftien (15) dagen na factuurdatum.
 • Elk uitstel van betaling geeft ons de toelating de opschorting of de verbreking van alle lopende contracten, per schriftelijke mededeling, ter kennis te brengen en zal met volle recht tot gevolg hebben: - De onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen die verschuldigd zijn op termijn, zelfs in geval van uitgifte van wisselbrieven; - De verbeurdverklaring van elke bevoorrecht tarief en/of elk ristorno; - Het verschuldigd zijn van een verwijlsintrest berekend op 12% per jaar (op het volledige verschuldigde bedrag, tot aan de datum van betaling) en van een forfaitaire vergoeding van 20% voor invorderingskosten; met een minimum van honderd (100) euro per factuur, onverminderd de kosten van een advocaat en andere eventuele kosten die noodzakelijk zijn in geval van een gerechtelijke procedure. KLACHT
 • Geen enkele klacht zal ontvankelijk zijn, indien zij niet per aangetekende brief bij de post kenbaar werd gemaakt en dit binnen de drie dagen volgend op het feit dat er aanleiding toe heeft gegeven (prestatie, materiaal of factuur (in dit geval, datum van de factuur)) of indien zij geen volledig toelichting inhoudt van het gevormde bezwaar. Na afloop van deze termijn, zal zij niet langer ontvankelijk zijn. Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling binnen de op de factuur vermelde termijn. Elke eventuele betwisting hangt af van de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel, in voorkomend geval, het 7de kanton van het Vredegerecht.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Onze koopwaar wordt verzonden op kosten, risico en rekening van de klant, met inbegrip van de risico’s gelinkt aan het laden en lossen.
 • De handarbeid die door de klant ter onze beschikking wordt gesteld, is voor zijn kosten, risico en rekening. Dit is tevens het geval wat betreft het materiaal en het gereedschap.
 • Onze verantwoordelijkheid is strikt beperkt tot de dekking toegekend door de onderneming die onze burgerlijke aansprakelijkheid dekt.
 • ILVRIS is slechts aansprakelijk voor haar eigen zware fout, haar bedrog of haar opzettelijke fout. In elk geval wordt enkel ingegaan op indirecte schade zoals inkomstenverlies, imagoschade, schade aan derden etc. Elk verlies, diefstal of beschadiging aan het gehuurde materiaal of zijn toebehoren roept de verantwoordelijkheid van de klant in. De vervangingskosten hiervan worden gefactureerd aan 100% van de kostprijs.

TOEPASSELIJK RECHT

 • Al onze aanbiedingen, opdrachten en activiteiten vallen onder het toepassingsgebied van de Belgische wet. Alle geschillen ressorteren onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel.

VERKOOP

 • Elke verkochte levering blijft onze eigendom tot de volledige betaling van de hoofdsom, de intresten en de kosten. De koper mag het materiaal niet afstaan, verhuren of aanpassen, noch ten kosteloze, noch ten betalende titel op straf van de sancties, voorzien onder het artikel 491 van het Strafwetboek. De terugvordering ervan zal kunnen gebeuren op welke plaats ook, op kosten, risico’s en rekening van de koper, bij gebrek aan vrijwillige teruggave binnen de gestelde termijn in geval van kennisgeving van de verbreking van het contract: - De koper wordt de enige verantwoordelijke van het materiaal vanaf de fysieke levering. De eigendomsoverdracht heeft tot gevolg dat ook de daaraan verbonden risico’s overgedragen worden, waardoor de koper persoonlijk zal instaan voor het afsluiten van alle verzekeringen voor het materiaal vanaf het moment van de overdracht.
 • Gedurende een termijn van twee (2) wettelijke jaren verstrekken wij onze waarborg aan de verkochte voorwerpen onder voorwaarde dat al het nodige onderhoud alsook elke herstelling ervan aan ons wordt toevertrouwd. Onze waarborg is strikt beperkt tot het herstel (stukken en handarbeid) of tot de vervanging van het defecte materiaal met uitsluiting van elke andere schadeloosstelling van gelijk welk rechtstreeks of onrechtstreeks nadeel.
 • De ontvangst van het verkochte materiaal wordt vastgelegd in een leveringsbon, ondertekend door de klant, waaruit de volledige conformiteit van het geleverde materiaal blijkt met datgene dat op de bestelbon was vermeld, en de aanvaarding door de klant, zonder enige beperking of voorbehoud
 • Elke retourzending van materiaal voor vervanging of herstelling zal slechts worden aanvaard na goedkeuring door de onderneming ILVRIS en dient in alle geval vooruitbetaald te zijn.
 • Het gebruikte materiaal wordt verkocht door de onderneming Ilvris in de staat zoals ze zijn zonder enige waarborg van hun kant; hetgene de verkrijger uitdrukkelijk erkent.

VERHURING / DIENST

 • De ontvangst van het gehuurde materiaal wordt vastgelegd in een leveringsbon, ondertekend door de klant, waaruit de volledige conformiteit van het geleverde materiaal blijkt met datgene dat op de bestelbon was vermeld, en de aanvaarding door de klant, zonder enige beperking of voorbehoud.
 • Onze verhuurtermijnen zijn onbetwistbaar en kunnen niet stilzwijgend hernieuwd worden. De vervroegde teruggave zal geen enkele prijsvermindering tot gevolg hebben. - Onze arbeidsovereenkomsten worden uitgevoerd binnen de termijnen op de offerte vermeld tenzij in geval van noodweer of overmacht.

TERUGGAVE

 • Tegen het einde van de huurovereenkomst, moet de huurder de apparatuur in goede staat van gebruik en onderhoud teruggeven aan de onderneming Ilvris, de teruggavekosten vallen voor rekening van de huurder, evenals de eventuele herstellingskosten.
 • Bij gebrek aan teruggave van het materiaal op de overeengekomen datum of in geval van hindernis van de terugname ervan, zal de activa ervan gefactureerd worden aan het basis tarief, onder voorbehoud van alle bijkomende schadevergoedingen wegens commercieel verlies, verplaatsing, handarbeid,… - In het geval van een huurovereenkomst met opzegging, moet de klant het gehuurde materiaal teruggeven aan de onderneming Ilvris, ten laatste op de datum en het uur bepaald op de leveringsbon. In het geval van een huurovereenkomst met installatie, zal de afbraak en terugkeer van het materiaal door de onderneming Ilvris gebeuren, ten laatste op het uur aangeduid op de bestelbon; het uur is overeen te komen tussen de partijen. - In geval van vertraging in de terugkeer van het gehuurde materiaal, zal de huurder verplicht zijn een huur te betalen die gelijk staat aan hetzelfde bedrag als datgene voorzien voor de eerste huurperiode en dit in verhouding tot de extra huurtijd en tot de volledige terugbetaling ervan. De uitgangs- en ingangsdata van het materiaal worden contractueel vastgelegd.

VERLENGING

 • Elke verlenging van de huur moet worden medegedeeld achtenveertig uur (48 uur) voordat de oorspronkelijke teruggave gepland is. In geval verlenging van de huur toegestaan is, zijn de degressieve tarieven niet van toepassing. Elke huur die zich uitbreidt tot meer dan één maand kan het onderwerp uitmaken van een gesplitste facturatie. Elke aanvullende prestatie wordt aangerekend tegen het dagtarief.

AANSPRAKELIJKHEID

 • De klant zal gehouden zijn tot het verschaffen van alle administratieve toelatingen en zal alle taksen moeten dragen van welke aard ook. Hij blijft verantwoordelijk voor elk verzoek om administratieve goedkeuring, betaling van belastingen, douanerechten, heffingen, auteursrechten of andere en meer in het algemeen voor elke financieel risico en voor elke commerciële burgerlijke aansprakelijkheid gedragen door de organisator van demonstraties/installaties. Hij zal de nodige energiebronnen leveren en zal er de aansluitings- en gebruikskosten van dragen. Tenzij het lokaal dat door ons ter beschikking werd gesteld voldoende afgesloten kan worden door middel van een sleutel, valt het nodige gereedschap en de benodigdheden die nog niet ter beschikking werden gesteld of gedemonteerd onder de verantwoordelijkheid van de huurder of de koper.
 • Het gehuurde materiaal mag niet worden verplaatst zonder voorafgaande kennisgeving en openbaarmaking van de identiteit van de eigenaar van het nieuwe gebouw waarin het wordt ondergebracht. Geen enkele wijziging mag aan onze instellingen worden aangebracht zonder onze voorafgaandelijke schriftelijke toestemming.
 • Tenzij anders op de afhalings- of plaatsingsbon bepaald, wordt het gehuurde materiaal aanzien als in nieuwe staat zijnde en zal het aan zijn vervangingsprijs gefactureerd worden indien het niet in perfecte staat wordt terugbezorgd. In voorkomend geval zal de herstelling ervan ten laste en ten koste van de huurder worden uitgevoerd, onder voorbehoud van alle andere schadevergoedingen.
 • De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal (verlies, beschadiging of schade) vanaf de ondertekening van de leveringsbon, en verbindt zich ertoe om op eigen kosten, een verzekering af te sluiten die het materiaal dekt tegen de risico’s van schade, verlies, diefstal of andere, en in het algemeen, tegen elke schade. Het weigeren een verzekering aan te gaan is de volledige verantwoordelijkheid in van de huurder.
 • De apparatuur die het materiaal vormt wordt in goede staat verhuurd, tenzij andersluidende bepaling op de leveringsbon, en zal moeten worden teruggegeven zonder enige schade. De tenlasteneming van het materiaal en de ondertekening van de leveringsbon houden de erkenning door de huurder in, van de controle die hij aan het materiaal en haar accessoires heeft verricht.
 • Elke herstelling zal gefactureerd worden in eigen beheer, zonder de voorafgaande schriftelijke aansprakelijkheidstoelating uitgaande van onze firma. Geen enkele wijziging of verbouwing mag aan het gehuurde materiaal worden aangebracht zonder schriftelijke toestemming van de onderneming ILVRIS.
 • Onze verantwoordelijkheid beperkt zich strikt tot de vervanging of herstelling van defect materiaal of tot het herstellen van de installatie getroffen door slecht werk, met uitzondering van de schadeloosstelling van enige andere directe of indirecte schade.

VERZEKERING

 • Op het eerste verzoek zal de huurder gehouden zijn in ons voordeel een verzekeringspolis “alle risico’s” (diefstal, verlies, beschadiging, schade, brand…) af te sluiten.
 • In geval van een schadegeval aan het gehuurde materiaal, moet de huurder de onderneming Ilvris schriftelijk binnen de vierentwintig (24) uur informeren.
 • Het beschadigde of vernietigde materiaal zal hersteld worden in dezelfde staat als voordien of zal identiek vervangen worden door de huurder en op zijn kosten, teneinde aan de onderneming Ilvris te worden teruggegeven in zijn oorspronkelijke staat zoals vastgesteld bij de levering.
 • De huurder zal ononderbroken aansprakelijk zijn ten opzichte van de onderneming Ilvris voor de contractueel vastgelegde huurprijzen gedurende de herstellingsperiode van het genoemde materiaal, voor de vervanging van het genoemde materiaal of voor de tussenkomst van de verzekering, en dit tot aan de volledige teruggave.