Algemene voorwaarden

INLEIDING

 • Dit document definiëert de voorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten, de verkoop en de verhuur van materialen van en door Ilvris.
 • Zodra de klant kennis heeft genomen van onze algemene voorwaarden zijn deze van toepassing op iedere bestelling die wij aanvaarden, en dit onverminderd eventuele voorwaarden die vermeld zijn op documenten van de klant. Ilvris kan haar contractuele verplichtingen opschorten indien de klant niet voldoet aan de zijne.
 • Vanzelfsprekend hebben individueel overeengekomen voorwaarden voorrang op onze algemene voorwaarden.

BESTELLINGEN

 • Onze werknemers of onderaannemers zijn geenszins bevoegd om een prijs op te geven, noch om een bestelling te aanvaarden, noch om gelden of effecten in ontvangst te nemen.
 • Elke ondertekenaar van een bestel-, afhalings- of plaatsings -bon verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.
 • Alle bestellingen moeten van een datum voorzien zijn en worden ondertekend door de klant. Enkel een bevestiging van de bestelling door Ilvris creëert een verplichting onzerzijds, behoudens gevallen van overmacht die de uitvoering van het contract onmogelijk zouden maken.
 • Na het verstrijken van de geldigheidsduur van een prijsofferte is het mogelijk dat deze herzien wordt. Eerder verstrekte documenten zoals offertes, haalbaarheidsstudies, plannen, afbeeldingen, simulaties, vertragingen en anderen zijn slechts indicatief en kunnen worden herzien; voornamelijk in geval van hogere lonen, loonbelasting, wijzigingen in de prijzen van Ilvris' leveranciers of in geval van wijziging(en) van het oorspronkelijke project.
 • Onze prijsoffertes zijn enkel geldig tot de vermelde einddatum. Indien een offerte niet wordt aangenomen, zullen offertes die een projectstudie en meerdere verplaatsingen vereisen worden gefactureerd aan een forfaitair tarief van €100 of €150 (excl.BTW) naargelang zij betrekking hebben op binneninrichtingen, buiten-geluidsinstallaties of buiten-lichtinstallaties.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt alleen de betaling van een voorschot van 50% (incl. BTW) gezien als aanvaarding van een offerte.
 • Indien er geen planning door de klant wordt opgegeven of opgelegd, zal de plaatsing van de gekochte of gehuurde installaties plaatsvinden naar het oordeel van de aannemer. De projecten en plannen die door Ilvris zijn opgesteld, blijven ons eigendom.

ANNULATIES

 • In geval annulatie van de bestelling binnen minder dan 30 werkdagen vóór de eerste dag van de installatie van het gehuurde materiaal of de realisatie van de gevraagde dienstverlening, zal dit resulteren in een terugbetaling van 50% van de bedragen (incl. BTW) die werden opgenomen in de orderbevestiging.
 • In geval van annulatie van een bestelling voor goederen die op uitdrukkelijk verzoek van de klant werden geproduceerd, zoals lampen en lichtgevende decoratie(s), moet de annulatie plaatsvinden binnen de 2 werkdagen die volgen op de bestelling; zo niet, dan zullen alle gemaakte kosten moeten worden vergoed aan Ilvris.
 • Indien diensten moeten worden opgeschort of geannuleerd ten gevolge van een geval van overmacht met een tijdelijk of permanent karakter, dan zullen alle kosten aangegaan door Ilvris, met inbegrip van personeelskosten, volledig verschuldigd zijn. Een geval van overmacht, ongeacht haar oorzaak, ontslaat de leverancier van zijn verplichting om te leveren en geen enkele schadevergoeding kan hiervoor van hem worden geëist. Indien van toepassing, zal Ilvris bij de betrokken leveranciers het grootste deel van de mogelijk niet aangegane kosten proberen terug te vorderen.

BETALINGEN

 • Alle betalingen dienen in euro gedaan te worden, zowel wanneer deze geschieden op onze financiële rekening, netto, vrij van alle bankkosten, als wanneer zij geschieden in onze burelen, in contanten en tegen kwijtschrift door ons opgesteld.
 • Behoudens tegenstrijdige bepalingen, zijn onze facturen betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum.
 • Elk uitstel van betaling staat ons toe alle lopende contracten op te schorten met schriftelijke kennisgeving, en zal met vol recht de volgende gevolgen hebben: - De onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen die verschuldigd zijn op termijn, zelfs in geval van uitgifte van wisselbrieven; - De verbeurdverklaring van elk bevoorrecht tarief en/of elke korting of terugbetaling; - Het verschuldigd zijn van een verwijlsintrest berekend op basis van 12% per jaar (op het volledige verschuldigde bedrag, tot aan de datum van betaling) en van een forfaitaire vergoeding van 20% voor invorderingskosten, met een minimum van 100 euro per factuur, onverminderd de kosten van een advocaat en andere eventuele kosten die noodzakelijk zijn in geval van een gerechtelijke procedure.

KLACHTEN

 • Klachten zullen enkel ontvankelijk zijn indien zij per aangetekende brief kenbaar werden gemaakt, en dit binnen de 3 dagen volgend op het ontstaan van de klacht (met als oorzaak prestaties, materialen of facturen (in dit geval, datum van de factuur)) en indien voldoende en naar redelijkheid omschreven. Na afloop van deze termijn. Na afloop van deze termijn zullen klachten niet langer ontvankelijk zijn.
 • Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling binnen de op de factuur vermelde termijn.
 • Elke eventuele betwisting valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel; in voorkomend geval het 7de kanton van het Vredegerecht.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Onze koopwaar wordt verzonden op kosten en voor het risico en rekening van de klant, met inbegrip van de risico's gelinkt aan het laden en lossen.
 • De handarbeid of mankracht die door de klant ter onze beschikking wordt gesteld, is voor zijn kosten, risico en rekening. Dit is ook van toepassing op het materiaal en het gereedschap dat de klant eventueel ter beschikking stelt.
 • Ilvris' verantwoordelijkheid is strikt beperkt tot de dekking van onze burgerlijke aansprakelijkheid die is toegekend door Ilvris.
 • Ilvris is slechts aansprakelijk voor haar eigen zware fouten, haar bedrog of haar opzettelijke fouten. In elk geval wordt enkel overgegaan tot vergoeding van indirecte schade(s) zoals inkomstenverlies, imagoschade, schade aan derden etc.
 • Elk verlies, diefstal of beschadiging aan het gehuurde materiaal of toebehoren roept de verantwoordelijkheid van de klant. De vervangingskosten hiervan worden gefactureerd aan 100% van de kostprijs.

TOEPASSELIJK RECHT

 • Al onze aanbiedingen, opdrachten en activiteiten vallen onder het toepassingsgebied van de Belgische wet. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel.

VERKOOP

 • Elke verkochte levering blijft ons eigendom tot de volledige betaling van de hoofdsom, de interesten en de kosten. De koper mag het materiaal niet afstaan, verhuren of aanpassen, noch kosteloos, noch tegen betaling, op straffe van de sancties voorzien onder artikel 491 van het Wetboek van Strafrecht.
 • Bij gebrek aan vrijwillige teruggave binnen de gestelde termijn, in geval van kennisgeving van de verbreking van het contract, zal de terugvordering van dergelijk eigendom kunnen plaatsvinden op eender welke plaats, en op kosten, risico’s en voor rekening van de koper.
 • De koper wordt de enige verantwoordelijke van het materiaal vanaf de fysieke levering. De eigendomsoverdracht heeft tot gevolg dat ook de daaraan verbonden risico’s overgedragen worden, waardoor de koper persoonlijk zal instaan voor het afsluiten van alle verzekeringen voor het materiaal vanaf het moment van de overdracht.
 • Gedurende een termijn van 2 wettelijke jaren verstrekken wij onze waarborg aan de verkochte voorwerpen onder voorwaarde dat al het nodige onderhoud, alsook elke herstelling ervan, aan ons wordt toevertrouwd.
 • Onze waarborg is strikt beperkt tot het herstel (materiaal en arbeid) of de vervanging van het defecte materiaal, met uitsluiting van elke andere schadeloosstelling ten gevolge van eender welke andere oorzaak.
 • De ontvangst van het verkochte materiaal wordt vastgelegd in een leveringsbon, ondertekend door de klant, waaruit de volledige conformiteit blijkt van het geleverde materiaal met hetgeen op de bestelbon is vermeld, en de aanvaarding door de klant zonder enige beperking of voorbehoud.
 • Elke retourzending van materiaal ter vervanging of herstelling zal slechts worden aanvaard na goedkeuring door Ilvris, en dient in alle gevallen op voorhand te worden betaald.
 • Het gebruikte materiaal wordt door Ilvris verkocht in de staat waarin het zicht bevindt, zonder enige waarborg; hetgeen de koper uitdrukkelijk erkent.

VERHURING / DIENSTEN

 • De ontvangst van het gehuurde materiaal wordt vastgelegd in een leveringsbon, ondertekend door de klant, waaruit de volledige conformiteit blijkt van het geleverde materiaal met hetgeen op de bestelbon is vermeld en de aanvaarding door de klant zonder enige beperking of voorbehoud.
 • Onze verhuurtermijnen zijn onbetwistbaar en kunnen niet stilzwijgend worden verlengd. De vervroegde teruggave zal geen enkele prijsvermindering tot gevolg hebben.
 • Onze arbeidsovereenkomsten worden uitgevoerd binnen de termijnen vermeld op de offerte, tenzij in geval van weersomstandigheden of overmacht.

TERUGGAVE

 • Aan het einde van de huurovereenkomst moet de huurder alle apparatuur in goede staat van gebruik en onderhoud teruggeven aan Ilvris. Eventuele kosten uit hoofde van teruggave zijn voor rekening van de huurder, evenals eventuele herstellingskosten.
 • Bij gebrek aan teruggave van het materiaal op de overeengekomen datum, of in geval van verhindering door de klant van de terugname ervan, zullen de activa ervan worden gefactureerd aan het basis tarief, onder voorbehoud van alle bijkomende schadevergoedingen wegens commercieel verlies, verplaatsing, arbeid en andere inherente kosten.
 • In het geval van een huurovereenkomst met opzegging, moet de klant het gehuurde materiaal teruggeven aan Ilvris, ten laatste op de datum en het uur vermeld op de leveringsbon. In het geval van een huurovereenkomst met installatie en/of montage, zullen de afbraak en terugkeer van het materiaal door Ilvris worden verzorgd, ten laatste op het uur vermeld op de bestelbon; het uur is nader overeen te komen tussen de partijen.
 • In geval van vertraging in de terugkeer van het gehuurde materiaal zal de huurder verplicht zijn een huur te betalen die gelijk staat aan het bedrag van de eerste huurperiode, en dit in verhouding tot de extra huurtijd en tot de volledige retournering ervan. De data van afgifte en terugname van het materiaal worden contractueel vastgelegd.

VERLENGING

 • Elke verlenging van de huur moet worden medegedeeld binnen 48 uur voordat de oorspronkelijke teruggave gepland is.
 • Indien Ilvris de verlenging van de huur toestaat, zijn de degressieve tarieven niet van toepassing.
 • Elke huur die zich uitbreidt tot meer dan 1 maand kan het onderwerp uitmaken van een gesplitste facturatie.
 • Elke aanvullende prestatie wordt aangerekend tegen het dagtarief.

AANSPRAKELIJKHEID

 • De klant zal gehouden zijn tot het verschaffen van alle administratieve toelatingen en de betalingen van alle belastingen van welke aard dan ook.
 • De klant blijft verantwoordelijk voor elk verzoek om administratieve goedkeuring, betaling van belastingen, douanerechten, heffingen, auteursrechten of andere, en meer in het algemeen voor elk financieel risico en voor elke commerciële burgerlijke aansprakelijkheid gedragen door de organisator van demonstraties/installaties.
 • De klant zal de nodige energievoorzieningen leveren of verzekeren, en zal er de aansluitings- en gebruikskosten daarvan dragen.
 • Tenzij het lokaal dat ons door de koper ter beschikking werd gesteld afdoende kan worden afgesloten door middel van een sleutel, vallen het nodige gereedschap en de benodigdheden die nog niet ter beschikking werden gesteld of werden gedemonteerd, onder de verantwoordelijkheid van de huurder of de koper.
 • Het gehuurde materiaal mag niet worden verplaatst zonder voorafgaande kennisgeving en openbaarmaking van de identiteit van de eigenaar van het nieuwe gebouw waarin het wordt ondergebracht. Geen enkele wijziging mag aan ons materiaal worden aangebracht zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • Tenzij anders bepaald op de afhalings- of plaatsingsbon, wordt het gehuurde materiaal beschouwd als in nieuwstaat, en zullen de volledige vervangingskosten worden gefactureerd indien het niet in perfecte staat wordt terugbezorgd. In voorkomend geval zal de herstelling ervan worden uitgevoerd ten laste van de klant, onder voorbehoud van alle andere schadevergoedingen.
 • De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal (verlies, beschadiging of schade) vanaf het moment van ondertekening van de leveringsbon, en verbindt zich ertoe om op eigen kosten een verzekering af te sluiten die het materiaal dekt tegen de risico’s van schade, verlies, diefstal of andere, en in het algemeen tegen elke schade. Dergelijke verzekering is de volledige verantwoordelijkheid in van de huurder.
 • Alle materiaal of (onder)delen daarvan word(t)(en) in goede staat verhuurd, tenzij andersluidende bepaling op de leveringsbon, en zal moeten worden teruggegeven zonder enige schade. De tenlasteneming van het materiaal en de ondertekening van de leveringsbon houden in dat de klant het materiaal en alle (onder)delen ervan heeft geïnspecteerd en als zodanig accepteert.
 • Alle herstellingen zullen worden uitgevoerd in eigen beheer, behalve in geval van voorafgaande schriftelijke erkenning van verantwoordelijkheid door Ilvris.
 • Geen enkele wijziging mag aan het gehuurde materiaal worden aangebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ilvris.
 • Onze verantwoordelijkheid beperkt zich strikt tot de vervanging of herstelling van defect materiaal of tot het herstellen van foutief of ondeugdelijk uitgevoerde installatie of montage, met uitzondering van de schadeloosstelling van enige andere directe of indirecte schade.

VERZEKERING

 • Op verzoek zal de huurder verplicht zijn een verzekeringspolis “alle risico’s” (diefstal, verlies, beschadiging, schade, brand…) in ons voordeel af te sluiten.
 • In geval van schade aan het gehuurde materiaal moet de huurder Ilvris hierover binnen 24 uur schriftelijk informeren.
 • Het beschadigde of vernietigde materiaal zal door de klant worden vervangen door identiek materiaal of worden hersteld tot de staat waarin het zich bevond op het moment van in ontvangstname, teneinde aan Ilvris te worden teruggegeven in de oorspronkelijke staat zoals vastgesteld bij de levering ervan.
 • De huurder zal ononderbroken aansprakelijk zijn ten opzichte van Ilvris voor de contractueel vastgelegde huurprijzen gedurende de herstellingsperiode van het genoemde materiaal, voor de vervanging van het genoemde materiaal of voor de tussenkomst van de verzekering, en dit tot aan de volledige teruggave.